artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 
ID-VI-340/02/08
Opatów, 2008-06-02
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID - VI- 340/02/08. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Duża
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Opatów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27 - 500 Opatów
www.opatow.um.gov.pl
opatow@opatow.um.gov.pl
7.00 - 15.00
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
  www.bip.opatow.um.gov.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Siedzibie Zamawiającego pokój. nr 21.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Remont nawierzchni drogi na długości 400mb i powierzchni 1200m2. Wykonanie robót pomiarowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejących nawierzchni kruszywem łamanym o gr. średnio 10 cm.. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 50kg/m2 oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr 3cm
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
45233142-6
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
#45
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
  .
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
30.09.2008r
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
cena za wykonanie całego zdania
 
VIII. Informacja na temat wadium:
 
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena wykonania całego zamówienia
100pkt
#61
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-14 do godz. 8.50
  w siedzibie zamawiającego Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27 - 500 Opatów
sekretariat , pokój nr 16
 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-14, o godz. 9.00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27 - 500 Opatów
Świetlica Zamawiającego
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-13
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 
nie dotyczy
..............................
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
..............................
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 134911 - 2008 poz. poz dnia 19.06.2008r
 
 
  BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz
 
 Kierownik Zamawiającego