artykuł nr 1

ID-III_340/02/2008 Opatów, 2008-07-01OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


  ID-III_340/02/2008
 Opatów, 2008-07-01


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ID-III-340/02/2008. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Opatów

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 Gmina Opatów
 Plac Obrońców Pokoju 34
  27-500  Opatów
 www.bip.opatow.um.gov.pl
 zamowienia@opatow.um.gov.pl
Godziny urzędowania  7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.opatow.um.gov.pl 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w siedzinie Urzędu w pokoju nr 21 nie odpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanie kosztorysów inwestoryskich, przedmiarów robót ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres w programie funkcjonalno-użytkowym dołączonym do SIWZ

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:
 
Główny przedmiot 74.23.22.00-6
 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
 Do 15.12.2008r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Nazwa kryterium Waga 
 
cena za całość zamówienia 100 


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-10 do godz.  8:50
  w siedzibie zamawiającego  Gmina Opatów
 Plac Obrońców Pokoju 34
 27-500  Opatów
 sekretariat

 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-10, o godz.  9:00
  w siedzibie zamawiającego  Gmina Opatów
 Plac Obrońców Pokoju 34
 27-500  Opatów
 świetlica
 
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-02

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
 nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  145355-2008 poz. - dnia  01.07.2008r

Burmistrz mgr Krystyna Kielisz

Załączniki:
Program FU35 KB
Umowa54 KB
Zał nr 332 KB
Oświadczenie z art 2223 KB
Formularz ofertowy33 KB
SIWZ132 KB