artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół na terenie Miasta i Gminy Opatów w roku szkolnym 2009/2010.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół na terenie Miasta i Gminy Opatów w roku szkolnym 2009/2010..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów i opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy tj. Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska, Samorządowy Zespół Szkól Nr 2 w Opatowie, ul. Kopernika, Szkoła Podstawowa w Brzeziu oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach w roku szkolnym 2009/2010 Zamówienie obejmuje dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum i powrót uczniów do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni nauki przewidziane organizacją roku szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów szkół. Dowóz do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Ćmielowskiej najpóźniej na godzinę 7,30 do pozostałych szkół najpóźniej na godz.7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych o godz 13.45 na dwóch trasach, a na wszystkich trasach odwóz w okolicach godziny 15. Dowóz i odwóz samochodami wykonawcy. Opiekę nad uczniami w czasie dowożenia zapewnia zamawiający. Opiekunowie dzieci dowożonych w trakcie wykonywania swoich czynności są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów. Opiekunowie zabierani są z Opatowa. Dzienny przebieg dowozu i odwozu - w zależności od trasy od 16 do 60 km. Dzieci zabierane są z przystanków autobusowych zlokalizowanych na danej trasie. Usługa wykonywana jest w dniach od poniedziałku do piątku włącznie. W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgadniać inny dzień wykonywania usługi np. odpracowywanie w wolną sobotę. Oferent może przystąpić do 1 lub więcej zadań..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 7) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 8) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 9) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatow.um.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego Pokój nr 24 - bezpłatnie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2009 godzina 08:50, miejsce: Siedziba Zmawiającego Plac Obrońców Pokoju 34, pokój nr 18 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Burmistrz

mgr Krystyna Kielisz