artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane.
Gmina Opatów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerników Karski, Okalnina Wieś.
Numer ogłoszenia: 328780 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009 w BZP
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów , Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerników Karski, Okalnina Wieś..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociagowej z rur PVC o średnicy 110 mm i dŁugości 1.226 mb oraz 7 szt. hydrantów ośrednicy 80mm..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku foramch zgodnie z art.45.ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące wadium w SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia moga ubiegać się Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbedna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych przedmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego wystawionenie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert 3. Aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert 4. Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat ,a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie (co najmniej dwóch robót tj kanalizacji sanitarnej i wodociągowej). Każda z wykazanych robót o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł.wraz z dołączonymi referencjami. 5.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacy wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy ( minimum 400.000 zł).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatow.um.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Miasta i GminyOpatów Plac Obrońcó Pokoju 34 27-500 Opatów pokój Nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 08:50, miejsce: Sekretariat - Urzędu Miasta i Gminy Opatów.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.