artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 

ID VI 340/08/09

  Opatów, 2009-09-23

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI 340/08/09. Nazwa zadania:  Przebudowa drogi dojazdowej do zalewu retencyjnego i gruntów rolnych w miejscowości Zochcinek

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Gmina Opatów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

www.opatow.um.gov.pl

opatow@opatow.um.gov.pl

7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.opatow.um.gov.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 24, bezpłatnie.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, koryta o szerokości 3,20 wraz z profilowaniem, warstwy odsączającej z piasku średnia grubość 15cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr.20 cm i wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem łamanym gr.10 cm. Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 4cm i warstwa ścieralna 4cm 1168m2.Utwardzenie poboczy  kruszywem. Remont przepustu. Długość drogi 382mb.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30.11.2009r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena za wykonanie całego zadania

100

#78

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-16 do godz. 8.50

 w siedzibie zamawiającego Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27 -500 Opatów

Pokój nr 18 - sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-16, o godz. 9.00

  w siedzibie zamawiającego Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27 - 500 Opatów

Pokój nr 5 świetlica zamawiającego

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-11-16

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje

 

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje

 

XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 162049 -2009 poz.  dnia 2009-09-23

 

 

 

 

Burmistrz

    mgr Krystyna Kielisz