artykuł nr 1

ogłoszenie o wyborze oferty

 

  Numer sprawy ID-III-340/02/2009

  Opatów, 2009-10-23

 

 

 

 ,  

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ID-III-340/02/2009. Nazwa zadania:   Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Czerników Karski, Okalina Wieś

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

  Przedsiebiotrstwo Budowlano-Montażowe "ELWOD" U.Błońska,E. Błońska 25-900 Kielce  Domaszowice 216

 

Uzasadnienie wyboru:  oferta spełniła warunki udziału i otrzymała maksymalną liczbę punktów

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-11-03.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   25-116 Kielce ul. Ściegiennego 262 A

Cena oferty brutto: 248.880 zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 55,24

 

Lp.:   2

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane TARNOSAN Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   39-400 Tarnobrzeg ul.Kościuszki 24

Cena oferty brutto: 291.480,53

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,14

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:   Przedsiebiorswto Budowlano-Montażowe "ELWOD" U.Błońska, E.Błońska

Adres Wykonawcy:   25-900 Kielce Domaszowice 216

Cena oferty brutto: 137.493,41

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe " MAKO" S.C. G&K  Glibowski

Adres Wykonawcy:   27-400 Ostrowiec św ul. Grabowiecka 43

Cena oferty brutto: 170.800

Liczba pkt. w kryterium cena: 80,50

 

Lp.:   5.

Nazwa wykonawcy:   Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch

Adres Wykonawcy:   27-400 Ostrowiec św ul. Orla 3

Cena oferty brutto: 265.198,93

Liczba pkt. w kryterium cena: 51,84

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Burmistrz

Mgr Krystyna Kielisz