artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

  Opatów 25.10.2012r
 
ID-III.271.16.2012  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.16.2012 Nazwa zadania: „Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów „ – część 2.
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
  Educarium Sp. z o.o. 85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 207
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  
liczbę punktów.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  
podpisania umowy w terminie do dnia 5.11.2012r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 - Educarium Sp. z o.o. 85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 207 -100 pkt
 
 Burmistrz Andrzej Chaniecki
 
Oprac. E. Zaczkiewicz