artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92144-2014 z dnia 2014-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
W ramach zamówienia realizowany będzie następujący zakres robót : 1.Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury : - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową elewacji frontowej, - Docieplenie ścian, -...
Termin składania ofert: 2014-04-04


Opatów: Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie.
Numer ogłoszenia: 132088 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92144 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia realizowany będzie następujący zakres robót : 1.Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury : - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową elewacji frontowej, - Docieplenie ścian, - Docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia, - Wymiana rynien i rur spustowych, - Wymiana instalacji odgromowej, - Przebudowa małej architektury (murków i tarasów wokół budynku). - Wymiana nawierzchni utwardzenia z trelinki do budynku przedszkola wraz z krawężnikami 2. Wykonanie gruntowych wymienników ciepła o głębokości do 100m i połączenie przyłączami z budynkami, wykonanie instalacji c.o., remont węzłów cieplnych i kotłowni, montaż centrali wentylacyjnej z włączeniem w istniejący układ wentylacji, 3. Montaż ogniw fotowoltaicznych z włączeniem ich w układ pomiarowy umożliwiający sprzedaż energii elektrycznej Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiar robót i dokumentacja techniczna...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa, Mokra 2, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2331105,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 1768740,00

· Oferta z najniższą ceną: 1768740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2284110,00

· Waluta: PLN.

 Burmistrz Andrzej Chaniecki