artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                           Opatów, dnia 13.05.2014r

ID-III.271.4.2014

   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.4.2014

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej  Gołoszyce Niższe – Zochcinek od km 2+000 do 3+400 dł. 1.400 mb Gmina Opatów „

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Firmę Transportowo -Budowlano-Drogową  „DYLMEX” Tomasz Dyl  28-200 Staszów  

ul. Rakowska 33

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 26.05.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

     1) Nazwa –  Konsorcjum: Lider; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.

Partner; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A . w Kraśniku

 adres -   37-110 Żołynia ul. Białobrzeska 159

  23-200 Kraśnik  ul. Kolejowa 6

 liczba pkt –  90,33

  2) Nazwa –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych„DROKAM”  Tomasz Wojtas

  adres -  27-670 Łoniów Piaseczno  44

  liczba pkt – 98,97

 3) Nazwa - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o.o.

  adres -  28-200  Staszów ul. Rakowska 40

  liczba pkt –  81,50

  4) Nazwa -    Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

  adres -  Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

  liczba pkt –   66,27

  5) Nazwa -    „BUDROMOST-STARACHOWICE”  Sp. z o.o.

  adres   -    27-215 Wąchock  ul. Św. Rocha 31

  liczba pkt -   86,10

  6) Nazwa  - Firma Transportowo-Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

 adres -    28-200 Staszów ul. Rakowska 33

  liczba pkt –  100  

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki 

 Oprac. E. Zaczkiewicz