artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Opatów, dnia 15.05..2014r

ID-III.271.5.2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.5.2014

Nazwa zadania:  „Remont amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie”

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Rachwał  23-300 Janów Lubelski

ul.Partyzantów 25

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 22.05.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

     1) Nazwa  - Zakład  Remontowo-Budowlany Zbigniew Rachwał  

  adres  -   23-300 Janów Lubelski  ul. Partyzantów 25

 liczba pkt – 100

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

 

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

Oprac. E. Zaczkiewicz