artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 140628-2014 z dnia 2014-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa drogi gminnej Gołoszyce Niższe -Zochcinek od km 2+000 do km 3+400 dł. 1.400 mb gmina Opatów. Projektowana konstrukcja drogi Gołoszyce Niższe - Zochcinek - wykonanie warstwy odsączającej...
Termin składania ofert: 2014-05-12


Opatów: Odbudowa drogi gminnej Gołoszyce Niższe -Zochcinek od km 2+000 do km 3+400 dł. 1.400 mb gmina Opatów.
Numer ogłoszenia: 176782 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140628 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej Gołoszyce Niższe -Zochcinek od km 2+000 do km 3+400 dł. 1.400 mb gmina Opatów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa drogi gminnej Gołoszyce Niższe -Zochcinek od km 2+000 do km 3+400 dł. 1.400 mb gmina Opatów. Projektowana konstrukcja drogi Gołoszyce Niższe - Zochcinek - wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr 10cm - 5105,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-63 powierzchnia 5165,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, powierzchnia 4372,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 4255,00m2 - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5mm grubość warstwy 7cm, powierzchnia 886,00m2 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Firma Transportowo -Budowlano -Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul.Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 276429,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 281324,43

· Oferta z najniższą ceną: 281324,43 / Oferta z najwyższą ceną: 424504,19

· Waluta: PLN.

 Burmistrz  Andrzej Chaniecki