artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Opatów, dnia 24.06.2014r

 

ID-III.271.7.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.7.2014

Nazwa zadania:  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy”.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa  ul. Zawodzie 16  Oddział  w Ostrowcu Św.  

  27-400 Ostrowiec św.  ul. Gulinskiego 13A

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 30.06.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa –  REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa  ul. Zawodzie 16  Oddział  

  w Ostrowcu Św.    

  adres -   27-400 Ostrowiec św.  ul. Gulinskiego 13A

  liczba pkt – 100  

     2) Nazwa – „EKOM” Maciejczyk Sp.J.

 adres -   25-004 Kielce ul.Paderewskiego  18

 liczba pkt – 77,70

 

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

 

 

 Oprac. E. Zaczkiewicz