artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Opatów, dnia 15.10.2014r

 

ID-III.271.18.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.18.2014

Nazwa zadania: „  Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015 „

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w części I , VI,VII:

 

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 27-500 Opatów Wąworków 25A

 

   Uzasadnienie wyboru: oferty spełniły wszystkie warunki udziału i otrzymały maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 22.10.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Część I.

  1) Nazwa -  Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

adres – 27-500 Opatów Wąworków 25A

liczba pkt – 100

  Część VI.

  1) Nazwa -  Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

adres – 27-500 Opatów Wąworków 25A

liczba pkt – 100

Część VII.

  1) Nazwa -  Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

adres – 27-500 Opatów Wąworków 25A

liczba pkt – 100

 

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w części II :

 

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 27-500 Opatów Wąworków 25A

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 27.10.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Część II.

  1) Nazwa -  Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

adres – 27-500 Opatów Wąworków 25A

liczba pkt – 100

 

  2) Nazwa - Usługi Transportowo-Maszynowe i Budowa Dróg Grzegorz Janicki

adres – 27-530 Ożarów  Czachów 8A

liczba pkt –  82,40

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w części III :

 

Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 27.10.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Część III.

  1) Nazwa - Usługi Transportowo-Maszynowe i Budowa Dróg Grzegorz Janicki

adres – 27-530 Ożarów  Czachów 8A

liczba pkt –  87,92

 

  2) Nazwa - Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 

adres – 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

liczba pkt – 100

 

4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w części IV,V :

 

Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniły wszystkie warunki udziału i otrzymały maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 22.10.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Część IV.

  1) Nazwa - Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 

adres – 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

liczba pkt – 100

  Część V.

  1) Nazwa - Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 

adres – 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

liczba pkt – 100

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 i 10 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

 Oprac. E. Zaczkiewicz