artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 328172-2014 z dnia 2014-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opatów
Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Opatów określonych w poszczególnych częściach według wskazań Zamawiającego. Na każdą część składamy oddzielną ofertę. Część 1....
Termin składania ofert: 2014-10-13


Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 355570 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328172 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Opatów określonych w poszczególnych częściach według wskazań Zamawiającego. Na każdą część składamy oddzielną ofertę. Część 1. Odśnieżanie dróg we wsiach Adamów, Brzezie, Balbinów, Wąworków. Drogi: -Adamów nie ma dróg gminnych, -Brzezie - droga na stare Brzezie, w stronę Wąworkowa i koło szkoły do drogi powiatowej, -Balbinów - od drogi krajowej w stronę Kaliszan. -Wąworków- Kolonie , do Lisa , od Rysiaków obok Mrotka, Przygody do Andzla, od drogi powiatowej do krajowej. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,80km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 2. Odśnieżanie dróg we wsiach Czerników Opatowski, Czerników Karski, Okalina Kolonia , Okalina - Wieś, Oficjałów Drogi - Czerników Opatowski - przez wieś do ostatnich zabudowań, od drogi wojewódzkiej do P. Laty i P. Lis oraz do Skwarlińskich - Czerników Karski- Zarzecze, na Murowaniec i Podrzecze, Okalina Kolonia przez wieś od CPN-u do końca i obok ujęcia wody, - Okalina - Wieś - przez wieś, do Kasińskich, do Filipczaków i do Michałowskich , - Okalina - na sady do Stępnia, Oficjałów -Rzym. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 13,00km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 3. Odśnieżanie dróg we wsiach Gojców, Jagnin, Strzyżowice, Kobylanki, Kobylany. Drogi: -Gojców - obok Sołtysa do ostatniego zabudowania, na Włostów obok p. Wtorek, -Jagnin -przez wieś. -Strzyżowice - Ptasia, Strzyżowice -Gibki, Strzyżowice - Mydłowiec , obok Kolasy, Strzyżowice -Waga, Strzyżowice -Strzępek, Strzyżowice -Juda - Orkisz. -Kobylanki - przez wieś do ostatnich zabudowań, -Kobylany -Przecinka, Kobylany - Przepaść, Kobylany - Wymysłów, Kobylany pod las, droga obok szkoły w stronę Strzyżowic. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 14,8km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ niektóre odcinki dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 4. Odśnieżanie dróg we wsiach Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek. Drogi: -Jałowęsy - Syrki, od CPN-u do powiatówki obok Chorwata, do Kozła, do Łobody, od krajówki obok Spały-do ostatnich zabudowań, droga w stronę Zochcinka obok Cichonia -Tomaszów - w Grabówke, -Zochcinek od Świętokrzyskiej obok DPS-u na Grabówkę, od ul. Czernika -Górą do drogi na Grabówkę, do Rozmusa i do Surmy od DPS-u w stronę Zochcina, obok Jandy. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 5. Odśnieżanie dróg we wsiach Jurkowice, Kochów, Marcinkowice. Droga: -Jurkowice przez wieś od krajówki do wojewódzkiej, obok Stanisławskego, do Łabuza, na Pipałe, do Woźniaka , od gminnej do Szczykutowicza, Jurkowice - Marcinkowice , -Kochów - Kochówek , -Marcinkowice przez wieś obok Bonarka do Wójcika i od krajówki do Siastacz. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 12,20km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 6. Odśnieżanie dróg we wsiach Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża. Droga: -Karwów - droga od Włostowa przez Tudorów do Karwowa do drogi powiatowej i do /Źródełka/, -Tudorów- przez wieś do drogi powiatowej i w stronę pana Maziarskiego, od p.Snoch do p. Michałowskich, -Nikisiałka Duża - obok pani sołtys, w stronę Malic, w stronę Wąworkowa do ostatnich zabudowań. -Nikisiałka Mała - Dziury, do Boryckiego, Nikisiałka Mała - Ukraina. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 7. Odśnieżanie dróg we wsiach Kornacice, Lipowa ,Podole, Rosochy. Droga: -Kornacice - obok Kwaśniaka , w stronę Lipowej , -Lipowa przez Wieś, -Podole do Długoszów, Michalskich, w stronę Kornacic -Jasiński, do Szczekockich, do Krzysztofka, doJandów, -od Podola obok Kościoła do Rosoch, pod Las do Jaworskiego, Rosochy przez wieś obok Banasika do końca, w stronę Przeuszyna, i w stronę Kaliszan. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 11,55km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem - trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca rozpocznie wykonywanie odśnieżania na ustne /telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłużej niż 1 godz. od otrzymania zgłoszenia. Osoba koordynująca akcją zimową z ramienia Zamawiającego określi kolejność odśnieżania. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie przez operatora sprzętu odśnieżającego telefonu komórkowego przy sobie. Przystępując do przetargu Wykonawca musi dysponować na każą część min. 1 pojazdem kołowym - ciągnikiem z dwoma napędami z pługiem odśnieżnym i łyżką otwartą z możliwością zmiany - przepięcia oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą. Mieszanka do posypywania jest własnością Zamawiającego i odbierana będzie przez Wykonawcę z placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie przy ul. Partyzantów 42. Załadunek mieszanki dokonywany będzie przez PGKiM w Opatowie. Wykonawca pobierał będzie mieszankę na zlecenie Zamawiającego i dostarczał w miejsca wskazane przez Zamawiającego tj. na pobocze drogi o znacznym nachyleniu lub posypywał jezdnię....

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2  

Nazwa: Część II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Wąworków 25A, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49084,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 33372,00

· Oferta z najniższą ceną: 33372,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40500,00

· Waluta: PLN.

Część NR: 3  

Nazwa: Część III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·   Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec, ul. Ćmielowska 1A/1, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55880,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 35607,60

· Oferta z najniższą ceną: 35607,60 / Oferta z najwyższą ceną: 40500,00

· Waluta: PLN.

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki