artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

                           Opatów 03.12.2014r

 

ID-III.271.20.2014  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.20.2014 Nazwa zadania: „  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów w wysokości 650.000 zł”  

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w  Iłży ul. Rynek 1, 27-100 Iłża

   

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umowy w terminie do dnia 10.12.2014r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

   1) Nazwa : Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Opatowie  

  Adres : ul. Szeroka 13, 27-500 Opatów

  Liczba pkt :  89,92

  2) Nazwa : Bank Spółdzielczy w Iłży

  Adres  :  27-100 Iłża ul. Rynek 1

  Liczba pkt : 100

  

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z p. zm.)

 

Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz