artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 3.11.2015r

ID-III.271.12.2015  

           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.12.2015

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej dz. nr 142, dz. nr 370 w miejscowości Jałowęsy  od km 0+000 do km 1+000Gminy Opatów„

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji

zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

  

  Konsorcjum Firm:

  Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.  

28-200 Staszów ul. Rakowska 33

  Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl 28-200 Staszów

ul. Rakowska 33

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 9.11.2015r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1)  Nazwa – Konsorcjum Firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.

Partner: Firma Transportowo -Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

adres- 28-200 Staszów ul. Rakowska 33

liczba pkt w kryterium cena – 95,00

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie –  100,00

  2) Nazwa BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

adres – ul. Św.Rocha 31, 27-215 Wąchock

liczba pkt w kryterium cena – 82,66

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie –  87,66

  3) Nazwa - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM ” Tomasz Wojtas

adres – 27-670  Łoniów, Piaseczno 44

liczba pkt w kryterium cena – 73,89

liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,00

liczba pkt łącznie – 78,89

  4) Nazwa – WOD-BUD Sp. z o.o.

adres – 23-200 Kraśnik ul. Piłsudskiego 12/1

liczba pkt w kryterium cena – 71,24

  liczba punktów w kryterium gwarancja – 5,00

   liczba pkt łącznie – 76,24

 5) Nazwa PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna ,

adres – 23 – 200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E

liczba pkt w kryterium cena – 72,06

liczba punktów w kryterium gwarancja – 3,00

liczba pkt łącznie –  75,06

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po  

dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

 Burmistrz Andrzej Chaniecki

 

 

 

 

 Oprac. E. Zaczkiewicz