artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 318281 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2016/217
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27500   Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. , e-mail zamowienia@umopatow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.uopatow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.umopatow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.umopatow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie art.10c ust.2 ustawy Pzp w związku z art.18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych (Dz.U. z 2016 poz.1020 )ustawy składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 20212 r Prawo pocztowe ( Dz.U.poz.1529 oraz z2015r poz.1830),osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
sekretarat -Urzędu Miasta i Gminy Opatów Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2016/217
Numer referencyjny: RMKG-XII.271.8.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest - usługa odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2016/2017 określonych i podzielonych na 7 części. Na każdą z części należy złożyć osobną ofertę, w osobnej kopercie. Część 1. Odśnieżanie dróg we wsiach Adamów, Brzezie, Balbinów, Wąworków. Drogi: - Adamów nie ma dróg gminnych, - Brzezie – droga na stare Brzezie, w stronę Wąworkowa i koło szkoły do drogi powiatowej, - Balbinów – od drogi krajowej w stronę Kaliszan. - Wąworków- Kolonie , do posesji nr 57A, od posesji nr 55 obok posesji nr 45 i nr 47 do posesji nr 30, od drogi powiatowej do krajowej. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,80km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 2. Odśnieżanie dróg we wsiach Czerników Opatowski, Czerników Karski, Okalina Kolonia , Okalina - Wieś, Oficjałów Drogi: - Czerników Opatowski – przez wieś do ostatnich zabudowań, od drogi wojewódzkiej do posesji nr 44 i nr 45 oraz do posesji nr 34 - Czerników Karski- Zarzecze, na Murowaniec i Podrzecze, - Okalina Kolonia przez wieś od CPN-u do końca i obok ujęcia wody, Okalina Kolonia – Sady - Okalina Wieś – przez wieś, do posesji nr 28, do posesji nr 27 i do posesji nr 31, - Oficjałów –Rzym. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 13,00km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 3. Odśnieżanie dróg we wsiach Gojców, Jagnin, Strzyżowice, Kobylanki, Kobylany. Drogi: - Gojców – od posesji nr 34 do posesji nr 41, droga Gojców – Włostów - Jagnin -przez wieś. - Strzyżowice – Ptasia, Strzyżowice –Gibki, Strzyżowice – Mydłowiec , od posesji nr 96 od posesji 99A; od posesji nr 1 do posesji nr 3; od posesji nr 4 do posesji nr 7; od posesji nr 10 do posesji nr 14 - Kobylanki – przez wieś do ostatnich zabudowań, - Kobylany –Przecinka, Kobylany – Przepaść, Kobylany – Wymysłów, Kobylany pod las, droga obok szkoły w stronę Strzyżowic. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 14,8km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ niektóre odcinki dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 4. Odśnieżanie dróg we wsiach Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek. Drogi: - Jałowęsy – Syrki, od CPN-u do powiatówki, od posesji nr 53 do posesji 59 od krajówki od posesji nr 70 -do ostatnich zabudowań, droga do Zochcinka - Tomaszów - w Grabówkę, - Zochcinek od Świętokrzyskiej obok DPS-u na Grabówkę, od ul. Czernika „Górą” do drogi na Grabówkę, od posesji nr 32 do posesji nr 33; od DPS-u w stronę Zochcina, od posesji nr 7A do posesji nr 15. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 12,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 5. Odśnieżanie dróg we wsiach Jurkowice, Kochów, Marcinkowice. Droga: - Jurkowice przez wieś od krajówki do wojewódzkiej, droga Jurkowice – Kochów , od posesji nr 31 do posesji nr 43, na Pipałę, do posesji nr 24 , od posesji nr 9 do posesji nr 13, Jurkowice - Marcinkowice , - Kochów - Kochówek , - Marcinkowice przez wieś, od posesji nr 58 do posesji nr 59 i od drogi krajowej do posesji nr 62. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 12,20km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 6. Odśnieżanie dróg we wsiach Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża. Droga: - Karwów – droga od Włostowa przez Tudorów do Karwowa do drogi powiatowej i do „Źródełka”, - Tudorów- przez wieś do drogi powiatowej, droga Tudorów – Gaj, do posesji nr 19 i do posesji nr 27, - Nikisiałka Duża – od posesji nr 54 do posesji 65, w stronę Malic, w stronę Wąworkowa do ostatnich zabudowań. - Nikisiałka Mała – Dziury, od posesji nr 2 do posesji nr 3A, Nikisiałka Mała – „Ukraina”. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Część 7. Odśnieżanie dróg we wsiach Kornacice, Lipowa ,Podole, Rosochy. Droga: - Kornacice – od posesji nr 2 do posesji nr 12 , w stronę Lipowej , - Lipowa przez Wieś, - Podole od posesji nr 56 do posesji nr 60, od posesji nr 54 do posesji nr 55, w stronę Kornacic do posesji nr 66, od drogi powiatowej do posesji nr 38; od drogi powiatowej do posesji nr 12, od posesji nr 22 do posesji 27; od Podola obok Kościoła do Rosoch, - Rosochy przez wieś, od posesji nr 54 do posesji nr 69, w stronę Przeuszyna, i w stronę Kolonia Rosochy – Kaliszany, pod las. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 11,55km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca rozpocznie wykonywanie odśnieżania na ustne /telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłużej niż 1 godz. od otrzymania zgłoszenia ( lub według deklaracji w ofercie). Osoba koordynująca akcją zimową z ramienia Zamawiającego określi kolejność odśnieżania. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie przez operatora sprzętu odśnieżającego telefonu komórkowego przy sobie. Przystępując do przetargu Wykonawca musi dysponować na każą część min. 1 pojazdem kołowym – ciągnikiem z dwoma napędami z pługiem odśnieżnym i łyżką otwartą z możliwością zmiany – przepięcia oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą. Mieszanka do posypywania jest własnością Zamawiającego i odbierana będzie przez Wykonawcę z placu PGKiM w Opatowie przy ul. Partyzantów 42. Załadunek mieszanki dokonywany będzie przez PGKiM w Opatowie. Wykonawca pobierał będzie mieszankę na zlecenie Zamawiającego i dostarczał w miejsca wskazane przez Zamawiającego tj. na pobocze drogi o znacznym nachyleniu lub posypywał jezdnię.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 28/04/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na odśnieżaniu dróg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane Wykazać sprzęt min. 1 pojazd kołowy – ciągnik z dwoma napędami z pługiem odśnieżnym i łyżką otwartą z możliwością zmiany- przepięcia oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, dopuszcza się złożenie innych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2.Wykaz zrealizowanej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na odśnieżaniu dróg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane 3.Wykaz sprzętu - min. 1 pojazd kołowy – ciągnik z dwoma napędami z pługiem odśnieżnym i łyżką otwartą z możliwością zmiany- przepięcia oraz urządzenie do posypywania dróg mieszanką uszorstniającą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki : a) strona tytułowa – załącznik nr 1 do SIWZ. b) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. c) formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2.Postanowienia istotne dla stron określa wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ ( załącznik nr 6 do SIWZ ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/10/2016, godzina: 08:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odśnieżanie dróg we wsiach Adamów, Brzezie, Balbinów, Wąworków.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg we wsiach Adamów, Brzezie, Balbinów, Wąworków. Drogi: - Adamów nie ma dróg gminnych, - Brzezie – droga na stare Brzezie, w stronę Wąworkowa i koło szkoły do drogi powiatowej, - Balbinów – od drogi krajowej w stronę Kaliszan. - Wąworków- Kolonie , do posesji nr 57A, od posesji nr 55 obok posesji nr 45 i nr 47 do posesji nr 30, od drogi powiatowej do krajowej. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,80km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Odśnieżanie dróg we wsiach Czerników Opatowski, Czerników Karski, Okalina Kolonia , Okalina - Wieś, Oficjałów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2. Odśnieżanie dróg we wsiach Czerników Opatowski, Czerników Karski, Okalina Kolonia , Okalina - Wieś, Oficjałów Drogi: - Czerników Opatowski – przez wieś do ostatnich zabudowań, od drogi wojewódzkiej do posesji nr 44 i nr 45 oraz do posesji nr 34 - Czerników Karski- Zarzecze, na Murowaniec i Podrzecze, - Okalina Kolonia przez wieś od CPN-u do końca i obok ujęcia wody, Okalina Kolonia – Sady - Okalina Wieś – przez wieś, do posesji nr 28, do posesji nr 27 i do posesji nr 31, - Oficjałów –Rzym. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 13,00km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Odśnieżanie dróg we wsiach Gojców, Jagnin, Strzyżowice, Kobylanki, Kobylany.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3. Odśnieżanie dróg we wsiach Gojców, Jagnin, Strzyżowice, Kobylanki, Kobylany. Drogi: - Gojców – od posesji nr 34 do posesji nr 41, droga Gojców – Włostów - Jagnin -przez wieś. - Strzyżowice – Ptasia, Strzyżowice –Gibki, Strzyżowice – Mydłowiec , od posesji nr 96 od posesji 99A; od posesji nr 1 do posesji nr 3; od posesji nr 4 do posesji nr 7; od posesji nr 10 do posesji nr 14 - Kobylanki – przez wieś do ostatnich zabudowań, - Kobylany –Przecinka, Kobylany – Przepaść, Kobylany – Wymysłów, Kobylany pod las, droga obok szkoły w stronę Strzyżowic. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 14,8km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ niektóre odcinki dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Odśnieżanie dróg we wsiach Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg we wsiach Jałowęsy, Tomaszów, Zochcinek. Drogi: - Jałowęsy – Syrki, od CPN-u do powiatówki, od posesji nr 53 do posesji 59 od krajówki od posesji nr 70 -do ostatnich zabudowań, droga do Zochcinka - Tomaszów - w Grabówkę, - Zochcinek od Świętokrzyskiej obok DPS-u na Grabówkę, od ul. Czernika „Górą” do drogi na Grabówkę, od posesji nr 32 do posesji nr 33; od DPS-u w stronę Zochcina, od posesji nr 7A do posesji nr 15. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 12,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: Odśnieżanie dróg we wsiach Jurkowice, Kochów, Marcinkowice.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg we wsiach Jurkowice, Kochów, Marcinkowice. Droga: - Jurkowice przez wieś od krajówki do wojewódzkiej, droga Jurkowice – Kochów , od posesji nr 31 do posesji nr 43, na Pipałę, do posesji nr 24 , od posesji nr 9 do posesji nr 13, Jurkowice - Marcinkowice , - Kochów - Kochówek , - Marcinkowice przez wieś, od posesji nr 58 do posesji nr 59 i od drogi krajowej do posesji nr 62. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 12,20km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: Odśnieżanie dróg we wsiach Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg we wsiach Karwów, Tudorów, Nikisiałka Mała, Nikisiałka Duża. Droga: - Karwów – droga od Włostowa przez Tudorów do Karwowa do drogi powiatowej i do „Źródełka”, - Tudorów- przez wieś do drogi powiatowej, droga Tudorów – Gaj, do posesji nr 19 i do posesji nr 27, - Nikisiałka Duża – od posesji nr 54 do posesji 65, w stronę Malic, w stronę Wąworkowa do ostatnich zabudowań. - Nikisiałka Mała – Dziury, od posesji nr 2 do posesji nr 3A, Nikisiałka Mała – „Ukraina”. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 10,4km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7 Nazwa: Odśnieżanie dróg we wsiach Kornacice, Lipowa ,Podole, Rosochy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg we wsiach Kornacice, Lipowa ,Podole, Rosochy. Droga: - Kornacice – od posesji nr 2 do posesji nr 12 , w stronę Lipowej , - Lipowa przez Wieś, - Podole od posesji nr 56 do posesji nr 60, od posesji nr 54 do posesji nr 55, w stronę Kornacic do posesji nr 66, od drogi powiatowej do posesji nr 38; od drogi powiatowej do posesji nr 12, od posesji nr 22 do posesji 27; od Podola obok Kościoła do Rosoch, - Rosochy przez wieś, od posesji nr 54 do posesji nr 69, w stronę Przeuszyna, i w stronę Kolonia Rosochy – Kaliszany, pod las. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi w tej części 11,55km. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu musi zapoznać się z terenem – trasami dróg, ponieważ wiele odcinków dróg położonych jest w wąwozach , obok skarp i należy przewidzieć wywożenie śniegu z wąwozów lub usuwanie śniegu na odkład na skarpy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

95

Za czas reakcji na zgłoszenie poniżej 1 h

5

6) INFORMACJE DODATKOWE: