artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Opatów, dnia 1.12.2016r

RMKG-XII.271.12.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy:RMKG-XII.271.12.2016

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy

  Opatów ”.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

  

 REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa  ul. Zawodzie 16  Oddział  w Ostrowcu Św.  

 27-400 Ostrowiec św.  ul. Gulińskiego 13A

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

   liczbę punktów  .

   Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 08.12.2016r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

  1) Nazwa –  REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa  ul. Zawodzie 16  Oddział  

 w Ostrowcu Św.    

  adres -   27-400 Ostrowiec św.  ul. Gulińskiego 13A   

  liczba pkt w kryterium cena–   60  

          liczba pkt w kryterium dodatkowy odbiór odpadów wielo gabarytowych – 20 pkt

  liczba pkt w kryterium norma emisji spalin EURO5 – 20 pkt

  łączna liczba pkt - 100

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)

 

     Burmistrz

  Andrzej Chaniecki

 

 

 

 


Oprac. E. Zaczkiewicz