artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 110310 - 2017 z dnia 2017-07-20 r.

Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 55872-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatów, krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27500   Opatów, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. , faks , e-mail zamowienia@umopatow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RMKG-XII.271.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000. Projektowana konstrukcja drogi: -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 4085,00m2 -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3685,00m2 -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 3565,00m2 - roboty ziemne Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT197954.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas,  aniadrokam@pro.onet.pl,  Piaseczno 44,  27-670,  Łoniów,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 209714.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209714.39
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 330273.45
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: