artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500038653-N-2017 z dnia 05-10-2017 r.

Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585574-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Opatów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27500   Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. , e-mail zamowienia@umopatow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RMKG-XII.271.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów Zamówienie składa się z sześciu części. Na każdą z części należy złożyć osobną ofertę Część I. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 358022T Gojców – Ublinek od km 0+000 do km 0+700” Projektowana konstrukcja drogi: - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 3092,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2812,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2728,00m2 - wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych ? 60 na ławie fundamentowej - 10,00m - montaż ścianek czołowych dla przepustów drogowych rurowych z rur żelbetowych ? 60 – 2szt. - roboty ziemne Część II. Przedmiotem zamówienia jest :„Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od km 0+000 do km 1+500” Projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm – 8382,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 8382,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 4665,00,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 4067,00m2 - roboty ziemne Część III. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 358035T Brzezie – Wąworków od km 0+000 do km 1+500” Projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm – 5410,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 5410,00m2 - roboty ziemne Część IV. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 358031T Podole – Rosochy od km 0+000 do km 0+600” Projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm – 2620,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 2620,00m2 -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2380,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2308,00m2 - wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo piaskowej i ławie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 94,00m Część V. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 358052T Nikisiałka Mała – Ukraina od km 0+000 do km 0+500” Projektowana konstrukcja drogi: - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 2048,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 1848,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 1788,00m2 - roboty ziemne Część VI. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 358117T Strzyżowice – Gibki- Ublinek od km 0+150 do km 0+770” Projektowana konstrukcja drogi: - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 1,5Mpa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm – 2493,00m2 - wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powierzchnia 2493,00m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2245,00m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 2170,00m2 - oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp – 288,00m - roboty ziemne Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: „Przebudowa drogi gminnej nr 358022T Gojców – Ublinek od km 0+000 do km 0+700

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 161427.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Email wykonawcy: aniadrokam@pro.onet.pl
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 194888.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194888.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 303150.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od km 0+000 do km 1+500

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części II -Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od km 0+000 do km 1+500” bez możliwości jej zwiększenia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art.93.ust.1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358035T Brzezie – Wąworków od km 0+000 do km 1+500”

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 173120.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Rakowska 33
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 215599.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215599.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215599.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358031T Podole – Rosochy od km 0+000 do km 0+600”

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 166809.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Email wykonawcy: aniadrokam@pro.onet.pl
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 198663.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198663.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227864.88
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358052T Nikisiałka Mała – Ukraina od km 0+000 do km 0+500

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 99391.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 135691.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135691.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177966.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358117T Strzyżowice – Gibki- Ublinek od km 0+150 do km 0+770

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 157139.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 184518.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184518.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203741.14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: