artykuł nr 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

  Opatów dnia  23.07.2020r

IMK-III.271.11.2020

 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.11.2020.

  Nazwa zadania: „ Wykonanie dokumentacji na zadanie – Rozbudowa i przebudowa

oczyszczalni ścieków w Opatowie.”

 

Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r poz.1843), zwaną dalej ustawą”,  Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 23.07.2020r o godz. 9:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  300.000 zł brutto .  

Złożono następujące oferty:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 Cena netto

Cena brutto

 Okres gwarancji

Oświadczenie inwestora

Termin wykonania

1.

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

 „ Biprowod -Warszawa”

Sp. z o.o.

01-785 Warszawa

Ul. Władysława Broniewskiego 3

 

380.000,00

 

 467.400,00

 

gwarancja

 5 lata

 

 

brak

 

 

31.05.2021

2.

 ARCHITEMA sp. z o.o. sp.k. reprezentowana przez komplementariusza ARCHITEMA sp. z o.o. Lider Konsorcjum, PPHU SADEKO Mirosław Nowak – Partner Konsorcjum

 

99-200 Poddębice

Piotrów 5A

 

 

565.000,00

 

 694.950,00

 

 

gwarancja

 5 lata

 

 

jest

 

 

31.05.2021

3.

 Ecokube

sp. z o.o.

 90-527 Łódź

Wólczańska 128/134

 

 197.000,00

 

242.310,00

 

gwarancja

 5 lata

 

 jest

 

31.05.2021

 

4.

Zakład Projektowo-Usługowy

NOSAN Grzegorz Nowak

 25-217 Kielce

Ul. Hauke Bosaka 1

 

 313.000,00

 

 

384.990,00

 

gwarancja

 5 lata

 

 jest

 

 31.05.2021

 

 Burmistrz Grzegorz Gajewski

 

 

 

 

Oprac. Ewa Zaczkiewicz