artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510137461-N-2020 z dnia 28-07-2020 r.

Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555772-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Opatów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040984400000, ul. Plac Obrońców Pokoju  34, 27-500  Opatów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. , e-mail zamowienia@umopatow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IMK-III.271.9.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021 (wrzesień- czerwiec) do następujących placówek oświatowych: -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie ul. Ćmielowska 2 – dowóz uczniów do szkoły w godz. 730- 745, odwóz o godz. 1250 i 14 50 ( dwa kursy ) - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie ul. Kopernika 30 – dowóz uczniów do szkoły w godz. 730- 745, odwóz w godz. 1250 – 1450. ( dwa kursy ) -Szkoła Podstawowa w Kobylanach – dowóz w godz.730- 745, odwóz o godz. 1320 - 1450 ( dwa kursy) Zamówienie podzielono na dwie części. Na każdą część należy złożyć oddzielną Ofertę. Część I. Zamówienie obejmuje dowóz i odwóz uczniów do trzech szkół z miejscowości; - Wojciechowice, Gierczyce, Balbinów, Brzezie, Adamów, Nikisiałka Duża , Malice Kościelne, Nikisiałka Mała, Wąworków, Karwów, Tudorów, Okalina Wieś, Okalina Kolonia, Czerników Opatowski, Oficjałów, Gojców, Jagnin, Czerników Karski, Kochów, Strzyżowice, Kobylany, Kobylanki Łączna liczba uczniów do przewiezienia w roku szkolnym – 146 oraz 9 dzieci przedszkolnych. Należy zorganizować pięć tras dowozu. Wykonawca ma posiadać pięć autobusów z min.35 miejscami siedzącymi i jeden z min. 40 miejscami siedzącymi. Część II. Zamówienie obejmuje dowóz i odwóz uczniów do dwóch szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Opatowie z miejscowości; - Tomaszów, Łężyce, Marcinkowice, Jurkowice, Szczucice, Małoszyce, Podole, Lipowa ,Sadowie, Porudzie, Porudzie- Zochcin, Bogusławice, Kornacice, Zochcinek, Zochcin II, Jałowęsy I, Jałowęsy II, Jałowęsy III, Jałowęsy Karsy, Rosochy, Adamów Kolonia, Przeuszyn. Łączna liczba uczniów do przewiezienia w roku szkolnym – 130 oraz 3 dzieci przedszkolnych. Należy zorganizować pięć tras dowozu. Wykonawca ma posiadać pięć autobusów z min.35 miejscami siedzącymi i jeden z min. 40 miejscami siedzącymi. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby przewożonych uczniów w obu częściach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przewożenia na utworzonych trasach osób wyznaczonych przez Zamawiającego sprawujących opiekę nad przewożonymi uczniami. ( dotyczy obu części) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do uzgodnienia zorganizowanych tras i godzin odjazdów z Zamawiającym. (dotyczy obu części) Samochody przewożące uczniów do szkół na wszystkich trasach muszą posiadać na wyposażeniu zasłony (rolety) lub przyciemnione szyby oraz w okresie zimowym utrzymywać temperaturę wewnątrz samochodu min.16oC i w okresie letnim max.25oC. Samochody przewożące uczniów na wszystkich trasach nie mogą być starsze niż rocznik 2006 ( pierwsza rejestracja) Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w samochodzie (nie mogą stać). 2.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wszystkich kierowców biorących udział w wykonaniu zamówienia 3. Wykonawca składa Zamawiającemu wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania usługi. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5.Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów i dokonywania ich oceny - żądania wyjaśnień i informacji w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów. 6.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część 1.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 186620.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Lider Biuro Podróży Eurotrans PKS Sp. z o.o., Partner Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żabia 40
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 195640.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195640.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233688.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część 2

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 160132.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm : Lider Biuro Podróży Eurotrans PKS Sp. z o.o., Partner Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu św. SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żabia 40
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174200.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174200.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 225225.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: