artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Opatów dnia 07.10.2020r

 

IMK-III.271.13.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.13.2020

Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym  

  2020/2021 „

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w części II, III, IV :

 

   Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

 

   Uzasadnienie wyboru: oferty spełniły wszystkie warunki udziału i otrzymały maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

podpisania umów w terminie do dnia 13.10.2020 r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

  1. .W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Część II.

  1) Nazwa - Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 

   adres – 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

   kryterium cena liczba pkt – 60

kryterium czas reakcji liczba pkt - 40

łączna liczba pkt – 100

  Część III.

  1) Nazwa - Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 

adres – 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

kryterium cena liczba pkt – 60

kryterium czas reakcji liczba pkt - 40

liczba pkt – 100

  Część  IV.

  1) Nazwa - Usługi Transportowe-Remonty Dróg Jan Łaskawiec 

adres – 27-500 Opatów ul. Ćmielowska 1A/1

kryterium cena liczba pkt – 60

kryterium czas reakcji liczba pkt - 40

liczba pkt – 100

 

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawo zamówień publicznych Zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w części I, V,VI:

 

Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 27-500 Opatów Wąworków 25A

 

   Uzasadnienie wyboru: oferty spełniły wszystkie warunki udziału i otrzymały maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 13.10.2020r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.1 .W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Część I.

  1) Nazwa -  Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

adres – 27-500 Opatów Wąworków 25A

kryterium cena liczba pkt – 60

kryterium czas reakcji liczba pkt - 40

liczba pkt – 100

  Część V.

  1) Nazwa -  Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

adres – 27-500 Opatów Wąworków 25A

   kryterium cena liczba pkt – 60

kryterium czas reakcji liczba pkt - 40

liczba pkt – 100

 Część VI.

  1) Nazwa -  Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych

adres – 27-500 Opatów Wąworków 25A

kryterium cena liczba pkt – 60

kryterium czas reakcji liczba pkt - 40

liczba pkt – 100

 

   

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p.zm.)

 

 

Z up. Burmistrza

Marcin Słapek

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz