artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Opatów, dnia 03.12.2020r

IMK-III.271.15.2020

   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.15.2020

  Nazwa zadania: „ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatów”

 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

RESPECT ENERGY S.A. 01-793 Warszawa ul. Ludwika Rydygiera 8

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalną  

liczbę punktów  .

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 10.12.2020r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1) Nazwa -  RESPECT ENERGY  S.A.

  adres   -   01-793 Warszawa ul. Ludwika Rydygiera 8

  liczba pkt – 100

 

  2) Nazwa - ELEKTRA S.A.

  adres   -   01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10A

  liczba pkt – 96,95

 

  3) Nazwa  -  ENTRADE Sp. z o.o.

   adres –  05-850 Jawczyce ul. Poznańska 86/88

liczba pkt –  85,36

   

 

Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.)

 

 

 

  Z up. Burmistrza

  Marcin Słapek

 Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Oprac. E. Zaczkiewicz