artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Opatów, dnia  14.12.2020r

 

IMK-III.271.16.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.16.2020

Nazwa zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów - Okalina Wieś od km

  0+000 do km 1+240”

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

   

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

   Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie warunki udziału i otrzymała maksymalna

liczbę punktów.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie  

   podpisania umów w terminie do dnia 21.012.2020r

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

 

   1) Nazwa –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas

   adres  - 27- 670 Łoniów, Piaseczno 44

   liczba pkt w kryterium cena–  60  

   liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

   łączna liczba pkt – 100

 

   2) Nazwa –  BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

  adres  - 27-215 Wąchock ul. Św. Rocha 31

  liczba pkt w kryterium cena– 53,53  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

 łączna liczba pkt – 93,53

 

3) Nazwa –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o.

   adres  - 27-225 Pawłów, Pawłów 100

   liczba pkt w kryterium cena–  52,58  

   liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

łączna liczba pkt – 92,58

 

4) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński

 adres  -  27-400 Ostrowiec św. ul. J. Samsonowicza 15

  liczba pkt w kryterium cena–  50,03

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 90,03

 

  5) Nazwa- Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski

 adres  -  28-236 Rytwiany, Kłoda ul. Długa 60

  liczba pkt w kryterium cena–  45,46   

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 85,46

 

  6) Nazwa-  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

 adres  -  26-700 Zwoleń ul. Doktora Perzyny 84A 

  liczba pkt w kryterium cena–  43,49  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 83,49

 

 7) Nazwa- TRAKT S.A.

 adres  -  26-065 Piekoszów, Gorki Szczukowskie 1

  liczba pkt w kryterium cena–  43,04  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 83,04

   

 8) Nazwa- DROGOMEX Sp. z o.o.

 adres  -  05-800 Pruszków ul. St. Bryły 4

  liczba pkt w kryterium cena–  39,24  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 79,24

 

 9) Nazwa- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

 adres  -  28-200 Staszów ul. Rakowska 40

  liczba pkt w kryterium cena–  35,43  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 75,4

 

 10) Nazwa- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki

 adres  -  28-305 Sobków, Jawór 44A

  liczba pkt w kryterium cena–  32,16  

  liczba pkt w kryterium gwarancja  – 40

  łączna liczba pkt – 72,16

 

 

  Środki ochrony prawnej

  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych  

  warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony  

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p. zm..)

 

 

  Burmistrz

  Grzegorz Gajewski

 

 

 

 

 

 

Oprac. E .Zaczkiewicz