artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy Cz.O.-1/2020   Opatów, dnia 06.03.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników Opatowski”

operacja z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność”

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

1. Dane identyfikacyjne zamawiającego:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerników Opatowski

Czerników Opatowski 31A

27-500 Opatów

NIP 8631700372, REGON 365453687

tel: (15) 8681 327

e-mail: hubertdz@op.pl

 

2.  Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 396) w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej i ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311).

2.2. W prowadzonym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej

2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

2.4. Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

3. Opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników Opatowski”. W zakresie prac przewidziano budowę nowego budynku świetlicy o wymiarach 9,70m x 6,00m jako obiektu parterowego bez poddasza, bez podpiwniczenia. Na program użytkowy budynku składają się następujące pomieszczenia: pomieszczenie świetlicy o pow. 31,35m2, zaplecze-aneks kuchenny o pow. 7,02 m2, WC mężczyzn o pow. 4,82 m2, WC kobiet i osób niepełnosprawnych pow. 4,92 m2, komunikacja o pow. 3,96 m2. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogrodzenia, wykonanie dojścia do budynku
i plantowanie terenu.

Zakres rzeczowy zadania:

- prace rozbiórkowe i przygotowawcze

- roboty fundamentowe, ściany fundamentowe

- ściany nadziemia, dach budynku

- roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne

- zagospodarowanie terenu

Inwestycja będzie realizowana w województwie świętokrzyskim, powiat opatowski, gmina Opatów, 27-500 Opatów, Czerników Opatowski, działka nr 181.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja budowlana, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót, stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Jeżeli zostały użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełniają parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i są dopuszczone do stosowania.

SIWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja budowlana, przedmiary i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opublikowane będą pod adresem www.bip.umopatow.pl w zakładce zamówienia publiczne. Przetargi  - wyniki  postepowania przetargowego rok 2020.

 

4. Termin realizacji zadania:

- do 31.07.2020 r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- doświadczenia

W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawcy winni udokumentować zrealizowane,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze, o wartości minimum 100 000 zł brutto wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których robota budowlana została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

-ubezpieczenia

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000 zł.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego Zamówienia. Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą odrzuceniu z udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

 

6. Kryteria oceny oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Znaczenie(Waga)

Cena brutto

70 pkt

Okres gwarancji (w miesiącach )

30 pkt

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji:

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do ww. kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Cena brutto 70 pkt + okres gwarancji 30 pkt = 100 pkt

Cena brutto:

Liczba punktów = Cn/Cb x 70

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

70 – wskaźnik stały

 

Okres gwarancji (w miesiącach)

36 miesięcy – 10 pkt

48 miesięcy – 20 pkt

60 miesięcy – 30 pkt

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym. Udzielenie gwarancji równej lub większej niż 60 miesięcy będzie równoznaczne z otrzymaniem maksymalnej liczy punktów
w kryterium okres gwarancji równej 30 pkt.

Udzielenie gwarancji mniejszej niż 36 miesięcy będzie równoznaczne z otrzymaniem 0 pkt
w kryterium okres gwarancji.

Wynik – oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w kopercie lub opakowaniu w Urzędzie Miasta
i Gminy, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, pokój 21 osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską do dnia 23.03.2020 r. do godz. 12.00 (obowiązuje data i godzina wpływu)

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno zawierać dopisek „zapytanie ofertowe na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników Opatowski”. Nie otwierać przed 23.03.2020 godz. 12.00.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca składa ofertę w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta/opakowanie).

Jeżeli oferta wpłynie po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę.

 

9. Przesłanki odrzucenia oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

9.1 Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

9.2 Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym

9.3 Została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą.

Wyżej wymienione powiązania polegają na:

uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

9.4 Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą o której mowa w pkt 9.3 jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału
w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.

9.5 Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

9.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz nie podleganie odrzuceniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

10. Informacje dodatkowe

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Hubert Dziadczykowski – Prezes Stowarzyszenia, tel. (15) 8681 327 e-mail hubertdz@op.pl SIWZ wraz z załącznikami oraz przedmiary zostaną opublikowane w portalu www.portalogloszen.armir.gov.pl ARiMR oraz www.bip.umopatow.pl w zakładce zamówienia publiczne. Przetargi – Wyniki postępowania przetargowego rok 2020.

Dokumentacja budowlana oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ze względu na wielkość załączników będą dostępne tylko na stronie www.bip.umopatow.pl w zakładce zamówienia publiczne. Przetargi – Wyniki postępowania przetargowego rok 2020

 

Pełna dokumentacja projektowa jest dostępna również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, pokój nr 16

Jeśli wybrany Wykonawca odstępuje od podpisanej umowy zostaje wyłoniony drugi
w kolejności wykonawca bez konieczności przeprowadzania powtórnego postępowania ofertowego.

 

11. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

Strona tytułowa – załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 5 do SIWZ

Polisa ubezpieczeniowa

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.

11.1 Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

11.2 W przypadku kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), muszą oni spełniać następujące warunki:

Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania
w postepowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

11.3 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11.4 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą były sporządzone w języku polskim.

 

12. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy  

udostępni przez zamieszczenie na stronie internetowej  www.portalogloszen.arimr.gov.pl

ARiMR. oraz  na  www.bip.umopatow.pl w zakładce  zamówienia publiczne - wyniki postępowania przetargowego 2020 informacji o :

  - wyborze wykonawcy lub

  - odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, lub

  - nie złożeniu żadnej oferty, albo

  - zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej oferty.