artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 8 grudnia 2004 r. o godz. 10 00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34 ( świetlica) 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z drzewostanem, położonej w Podolu gmina Opatów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/8 o powierzchni 0, 7700 ha , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie - Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 26148.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów działka położona jest na terenach rozwoju osadnictwa wiejskiego o charakterze wielofunkcyjnym , na terenie pozostałości parku podworskiego z pomnikami przyrody ( kasztanowiec biały, świerk pospolity, lipa drobnolistna ) , sklasyfikowana zgodnie z ewidencja gruntów jako łąki, pastwiska i nieużytki klasy ŁIII, PsIV, N, kształt nieregularny, teren spadkowy.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 5.305,00 zł

wysokość wadium - 265,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007 B.S. w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka w terminie do dnia 4.12.2004 r. /włącznie/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

•  oryginału dowodu wpłaty wadium

•  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości

•  w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8682-020.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz
Krystyna Kielisz
opracowała:
Danuta Barańska