artykuł nr 1

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 8 grudnia 2004 r. o godz. 9 00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34 ( świetlica )

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485/6 o powierzchni 691 m 2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie - Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 23177.

Działka położona jest w pobliżu centrum miasta Opatowa w rejonie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Bezpośrednio przylega do ul. Kolegiackiej, kształt regularny. Na w/w nieruchomości zlokalizowany jest budynek użytkowy, parterowy, murowany z cegły, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 264,80 m 2 .

cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 176.100,00 zł w tym wartość gruntu wynosi 17.966,00 zł , wartość budynków wynosi 158.134,00 zł .

wysokość wadium - 8.805,00 zł

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Opatów Nr 62 84930004 0120 0000 3795 0007 B.S. w Kielcach Oddział Opatów ul. Szeroka w terminie do dnia 4.12.2004 r. /włącznie/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

•  oryginału dowodu wpłaty wadium

•  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości

•  w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rozwoju Gminy , Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego U.M. i G. w Opatowie tel. 015 8682-020.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz
Krystyna Kielisz
opracowała:
Danuta Barańska