artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
Tel. 0-15 86 82 020, fax 86 84 647

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

Budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego Opatów ulica Słowackiego.

Kod 45232210-7 budowa linii napowietrznej

Kod 45316110-9 instalacja ulicznego sprzętu oświetleniowego

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie

Zamawiającego pokój Nr 6 w godz. 7.00 - 15.00.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony zamawiającego : Stanisław Żak tel.86-82-020 wew.16

Termin wykonania zamówienia : 30.12.2004r.

Termin składania ofert : 3.12.2004r do godz.9.50 w pokoju Nr 5 (sekretariat).

Otwarcie ofert : 3.12.2004r godz.10.00 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami

Cena - 100%

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w art.24 i spełniający warunki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Opatów 18.11.2004r mgr Krystyna Kielisz
Opracowanie: Ewa Zaczkiewicz