artykuł nr 1

OFERTA PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie poszukuje osoby zainteresowanej świadczeniem usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w ich miejscu zamieszkania.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zakres czynności, rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie  uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju jej niepełnosprawności.

 Poszukiwana  jest osoba:

- posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
lub
- posiadająca, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. (posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym)
Nadmienia się, iż planowane jest zawarcie umowy-zlecenia z oferentem.
Szczegóły zatrudnienia do uzgodnienia.
Ośrodek zastrzega, iż warunkiem podpisania umowy jest pozytywne rozpatrzenie Wniosku Gminy Opatów w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r.
Bliższe informacje uzyskać można w tut. Ośrodku pod nr tel.: 015 868 2 648,
015 8681 305
Oferty należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie do dnia 16 stycznia2023r.

Kierownik OPS w Opatowie
mgr Dominika Kędziora

 

Załączniki:
Klauzula informacyjna18 KB