artykuł nr 1

INFORMACJA

I N F O R M A C J A
 
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 14 grudnia 2009 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów , wykazy  Nr 425/2009, 426/2009, 427/2009, 428/2009, 429/2009, 430/2009, 431/2009, 432/2009, 433/2009, 434/2009, 435/2009 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.