artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 6 stycznia 2010 roku

Zaproszenie
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego    z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 6 stycznia 2010 roku (tj. środa ) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 
Porządek obrad sesji:
Część I sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2010 rok,

 a)  wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,

 b)  opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej  

w Opatowie,

  c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy  

  w Sandomierzu do projektu budżetu na 2010 rok,

 d)  dyskusja,  

 e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok. 

5. Ustnainformacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta

i Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.

 6. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.

 

Część II sesji:

7. Godz. 1300

 - Spotkanie noworoczne z kierownikami urzędów, instytucji, organizacji społecznych,

politycznych i jednostek gospodarczych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy  

Opatów,

 - Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy oraz

zaproszonych gości.

 8. Zamknięcie obrad sesji.
 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 
Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ Dariusz  Bińczak /