artykuł nr 1

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. )
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 12 lipca 2010 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów , wykaz  Nr 497/2010 i 498/2010 nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.