artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2011 roku ( tj. piątek ) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
  Opatów na  lata 2009 – 2912’’ za okres 2009 – 2010.
  - dyskusja
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Opatów na lata 2011 – 2024,  
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
  transportowych i zwolnień w tym podatku,
5. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy
  Opatów w okresie  międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.    

   
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

  / mgr Tomasz  Staniek /