artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2012 roku

Zaproszenie


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2012 roku ( tj. środa ) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1.   Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie za rok 2011 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2012
a)   dyskusja
4.   Sprawozdanie z działalności Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2011
a)   dyskusja
5.   Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011
a)   dyskusja
6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury  w Opatowie za rok 2011,
b)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011,
c)   przyjęcia stanowiska dotyczącego działań zmierzających do zmiany przepisów normujących system edukacji wraz z likwidacją ustawy Karta Nauczyciela,
d)   nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,
e)   zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok,
f)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów w roku 2012’’,
g)   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2012 roku,
h)   nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 792/6 położonej w Opatowie,
i)   przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 404/2 położonej w Jałowęsach,
j)   zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Sempołowskiej,
k)   przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanych, położonych w Kobylanach i Kobylankach,
l)   określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.

7.   Apel Rady Miejskiej w Opatowie o przyznanie miejsca TV TRWAM na multipleksie cyfrowym.
8.   Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.
9.   Interpelacje i zapytania,
10.   Wolne wnioski, sprawy różne.
11.   Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
/ mgr Tomasz  Staniek /