artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OPATÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OPATÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 ROKU”.
 
„Program współpracy gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku” przyjęty został Uchwałą Nr LVII/473/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010 r. określił on zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
W 2011 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację imprez krajoznawczych. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się w formie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.umopatow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  Urzędu. Ogólna kwota środków finansowych wydatkowana przez Gminę Opatów (łącznie z środkami finansowymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na realizację zadań publicznych zleconych w formie wsparcia  16 organizacjom pozarządowym w 2011 roku wyniosła 145.580,00 zł. (Załącznik lista wspartych organizacji). W 2011 roku po raz kolejny organizacje - stowarzyszenia podjęły współpracę z Gminą Opatów. Organizacje uzyskiwały niezbędne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszały swoje potrzeby, przekazywałyinformacje na temat realizacji zadań i zgłaszałypropozycje realizacji przyszłych zadań.
Gmina Opatów wspierała organizacje pozarządowe nie tylko finansowo lecz na wniosek organizacji była współorganizatorem i fundatorem nagród w rozgrywkach i zawodach sportowo-rekreacyjnych.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły i mogą korzystać także ze wsparcia technicznego i lokalowego.
Urząd Miasta i Gminy Opatów zajmował się obsługą konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniał niezbędne formularze i udzielał konsultacji na temat ich wypełniania. Udzielano również informacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, redagowania statutu i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego, a także procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Opatów.
Do wyborów ofert w 2011 r. powołana została pięcio osobowa Komisja - Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 16/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji Konkursowej do wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność członków organizacji jak i wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych i innych instytucji.
W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2011 roku uczestniczyły głównie dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Opatów oraz dorośli mieszkańcy.
Załącznik
Zestawienie ogłoszonych konkursów wraz z wykazem organizacji,
które otrzymały dotacje w 2011 roku na realizacje zadań zleconych przez
Gminę Opatów.
 
Konkurs ogłoszony  Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym / wypoczynek poza miejscem zamieszkania, prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych, prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych w roku 2011 oraz o otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej/ pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Opatów.
Na konkurs wpłynęło 6 ofert.
W ramach tego konkursu wsparto następujące organizacje:
 
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - brak dofinansowania nie spełnione kryteria formalne.
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Opatowie – 10 000,00zł. – prowadzenie świetlicy środowiskowej
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Opatowie – 8 580,00 zł. - wypoczynek zimowy,- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Opatowie – 1500,00 zł. – zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Opatowie –1500,00 zł. zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych,
 
 
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów nr 37/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
Wpłynęło 3 ofert:
W ramach tego konkursu wsparto następujące organizacje:
 
- UKS Jedynka przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 – 4 000,00zł. zajęcia sportowe,
- UKS Olimpia przy Samorządowym Zespole Szkół nr 2 – 4 000,00zł. zajęcia sportowe
- Opatowski Klub Sportowy – 42 000,00zł. – szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach - piłka nożna,
 
Zadanie publiczne w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów nr 36/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
 
Wpłynęła 1 oferta.
W ramach tego  konkursu wsparto następującą organizację:
Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Opatów – 15 000,00zł. w zakresie  krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
 
 
Zadanie publiczne w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Opatów oraz zajęcia wychowawcze sportowe i rekreacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej , pomocy dzieciom , młodzieży i dorosłym, w zakresie przemocy - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów nr 35/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
 
Wpłynęła 5 ofert.
W ramach tego konkursu wsparto:
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.- 2 500,00 zł. – zbiórka żywności
- Zajęcia wychowawcze sportowe i rekreacyjne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej, pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym, w zakresie przemocy:
 
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” – 2 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 1 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” – 18 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy Nikisiałka Mała – 1 500,00 zł.
 
 
Konkurs ogłoszony Zarządzeniem nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 6 maja 2011 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - Zorganizowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Prowadzenie w okresie wakacji letnich zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć wychowawczych, sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki antyalkoholowej, antynarkotykowej i przemocy .
Wpłynęło 2 oferty.
 
W ramach tego konkursu wsparto następujące organizacje:
- Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Opatów – 18 000,00 zł. wypoczynek letni wyjazdowy,
- Opatowski Klub Sportowy – 6 000,00zł. – zajęcia sportowo-rekreacyjne  w okresie wakacji,
 
Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Opatów nr 126/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.
 
Wpłynęła 1 oferta:
 
W ramach tego konkursu wsparto:
- Opatowski Klub Sportowy –10 000,00zł. – zajęcia sportowo-rekreacyjne 
 
Przygotował: J. Czub