artykuł nr 1

Uchwały prawa miejscowego - opublikowane w 2013 roku

Uchwała Nr XLVI/357/2013 w sprawie wprowadzenia zman do Statutu Środowiskowego Domu Samopmocy w Opatowie

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 4438 z dnia 30.12.2013r.


Uchwała Nr XLVI/356/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 4437 z dnia 30.12.2013r.


Uchwała Nr XLVI/362/2013 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 4429 z dnia 24.12.2013r.


Uchwała Nr XLV/353/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3970 z dnia 3.12.2013r.


Uchwała Nr XLV/350/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3969 z dnia 3.12.2013r.


Uchwała Nr XLV/349/2013 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3968 z dnia 3.12.2013r.


Uchwała Nr XLV/348/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3967 z dnia 3.12.2013r.


Uchwała Nr XLIV/338/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3622 z dnia 31.10.2013r.

Uchwała Nr 129/2013 Kolegium Izby Obrachunkowej w Kielcach


Uchwała Nr XLIV/337/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3621 z dnia 31.10.2013r.


Uchwała Nr XLIV/336/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3620 z dnia 31.10.2013r.


UCHWAŁA NR XLIV/335/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3619 z dnia 31.10.2013r.


Uchwała Nr XXXXIII/330/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3285 z dnia 26.09.2013r.


Uchwała Nr XXXXIII/324/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów

  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3284 z dnia 26.09.2013r.


Uchwała Nr XXXXIII/323/2013 w sprawie zaliczania dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 3283 z dnia 26.09.2013r.


Uchwała Nr XXXXI/314/2013 zmieniajaca uchwałę Nr XXXIX/292/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów. 


Uchwała Nr XXXX/302/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2013-2016

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 2743 z dnia 9.07.2013r.


Uchwała nr XXXVI/275/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1608 z dnia 8.04.2013r.


Uchwała nr XXXVI/274/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1607 z dnia 8.04.2013r.


Uchwała nr XXXVI/273/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1606 z dnia 8.04.2013r.


Uchwała nr XXXVI/272/ 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1605 z dnia 8.04.2013r.


Uchwała nr XXXVI/271/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2013 roku.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1604 z dnia 8.04.2013r.


Uchwała nr XXXVI/268/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1603 z dnia 8.04.2013r.


Uchwała nr XXXIV/252/2013 w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 – 2017”

 Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 1123 z dnia 28.02.2013r.


Uchwała nr XXXIII/239/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 627 z dnia 1.02.2013r.


Uchwała nr XXXIII/238/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 626 z dnia 1.02.2013r.


Uchwała nr XXXIII/237/ 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 625 z dnia 1.02.2013r.


Uchwała nr XXXIII/236/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 624 z dnia 1.02.2013r.


Uchwała nr XXXIII/235/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 623 z dnia 1.02.2013r.


Uchwała Nr XXXIII/234/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 622 z dnia 1.02.2013r.