artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

Podaje do wiadomości, że w dniu  27.12.2013 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.14.2013 dla inwestycji polegającej na

 

przebudowie obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI):30000604 w km 8+630 w ciągu drogi powiatowej nr 0726T w miejscowości Lipowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0726T relacji Granica powiatu – Grocholice – Małoszyce – Podole - Opatów od km 4+730 do km 11+108 na odcinku o łącznej długości 6,378 km na działkach ewidencyjnych nr:22/1, 54/1, 308/1, 217/1 i 407/2 w m. Podole,  9/1, 95/2 w m. Lipowa, 491 w m. Kornacice, 262/1, 262/2, 262/3 i 1989 w Opatowie

 

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów


   Burmistrz  Miasta i Gminy
  /-/ Andrzej Chaniecki    ID.II.6733.14.2013