artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 5.04.2013 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.1.2013 dla inwestycji polegającej na

udrożnieniu koryta rzeki Łukawki na długości 94 m(km2+240 do 2+334) oraz wykonanie mostu o świetle 3,50 m na działkach o nr ewid. 236,118, 160,207,205,217/3 położonych w miejscowości Marcinkowice Gmina Opatów

 

 


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki