artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2014 roku

 Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/ Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 13 sierpnia 2014 roku (tj. środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 
 
Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok,
     b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029.
  4. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta  i  Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania. 
  6. Wolne wnioski, sprawy różne.
  7.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.        
                                                                                                                                             
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ mgr Tomasz  Staniek /