artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2014 roku

Zaproszenie


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U.
z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 22 lipca 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje o działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy
Opatów,
a) dyskusja
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Opatowie za rok 2013,
a) dyskusja
5. Analiza wyników nauczania, wyników olimpiad oraz prac kół zainteresowań w szkołach
podstawowych, w gimnazjach oraz w Przedszkolu Publicznym w roku szkolnym 2013/2014,
a) dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów
na lata 2014 – 2029,
c) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Brzeziu,
d) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku,
e) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza jako organu administracji samorządowej,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,, Lokalnego Programu Rewitalizacji Opatowa’’,
g) zawarcia kolejnej umowy najmu,
h) zawarcia kolejnej umowy najmu,
i) zawarcia kolejnej umowy najmu,
j) zawarcia kolejnej umowy najmu,
k) zawarcia kolejnej umowy najmu,
l) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,
ł) nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485/11 położonej w Opatowie,
7. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania,
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
/ mgr Tomasz Staniek /