artykuł nr 1

Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Opatowie

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zaprasza na I sesję Rady Miejskiej w Opatowie, zwołaną na dzień 1 grudnia 2014 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 14.00, Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Opatowie, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Opatowie oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku, wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
Sesja Rady odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, zgodnie z proponowanym porządkiem obrad, stanowiącym załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II:
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Opatowie.
2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym
zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranemu
Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Opatowie.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad ( guorum ).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie
a)zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
d)prezentacja kandydatów,
e)przeprowadzenie głosowania tajnego,
f)odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej - przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie prowadzenia obrad.
9. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie
a)zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
d)prezentacja kandydatów,
e)przeprowadzenie głosowania tajnego,
f)odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej - przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Opatowie.