artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2014 roku

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r.
Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 5 grudnia 2014 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,
  b)  powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie,
  c)  powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miejskiej w Opatowie,
  d)  powołania Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej   w Opatowie,
  e)  powołania Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie,
  f)  powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Wolne wnioski, sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

(mgr  Jacek  Cheba)