artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 roku

Zaproszenie
 

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912
z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2014 roku (tj. wtorek ) o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029,
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
4. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2015 rok
  a) przedstawienie projektu budżetu przez Skarbnika Gminy Opatów,
  b) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w sprawie:
  1) opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2015 rok,
  2) opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata  2015 – 2029,
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
  Opatów na 2015 rok,
  d) dyskusja,
  e) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
  f)  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok,
  g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 – 2029.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski, sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

/  mgr Jacek Cheba  /