artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej  w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 kwietnia 2015 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

  Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie radnemu  Waldemarowi
  Bocheńskiemu  zaświadczenia o wyborze na radnego, w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Opatowie,
  które odbyły się w dniu 19 kwietnia 2015 roku.
  3. Złożenie ślubowania przez radnego Waldemara Bocheńskiego.
  4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie w zakresie  świadczonej opieki
  medycznej za 2014 rok,
 a) dyskusja
  7. Sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami  pozarządowymi oraz  innymi
  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”,
  a) dyskusja
  8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
  Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2013 – 2017,
  a) dyskusja
  9. Podsumowanie sezonu sportowego przez uczniowskie kluby sportowe działające przy placówkach oświatowych
  na terenie Miasta i Gminy Opatów,
a) dyskusja
10. Sprawozdanie dyrektorów placówek oświatowych z ferii zimowych w 2015 roku,
  a) dyskusja
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Opatowie
za rok 2014,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2014,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za
rok 2014,
d) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Opatów za 2014 rok oraz prognozy na lata 2015 i 2016,
e) wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie,
f) wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Opatów,
h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
i)  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,
k) zmieniająca uchwałę Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatowa,
l) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok,
ł) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok,
m) udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
  n) przygotowanie zadań inwestycyjnych, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 –
  2029,
12. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  w okresie 
  międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania,
14. Wolne wnioski, sprawy różne.
15.  Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 ( mgr Jacek  Cheba )