artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 14.09.2016 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.3.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie ,przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej, budowa parkingu do 100 miejsc postojowych  wraz z układem komunikacyjnym. Wykonanie odwiertów pionowych o głębokości do 99,00 m  pod lokalizacje gruntowych wymienników ciepła, budowa zbiornika o pojemności 80,00m3 na odprowadzenie ścieków sanitarnych na działkach nr 70 i 71 w Brzeziu
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 

RMKG.XI .6733.3.2016