artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów


OGŁOSZENIE
 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  28.11. do 28.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Opatów przy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 w Opatowie, pokój nr 24 w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Opatów przy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 (sala nr 5.) o godz.10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Opatów (na adres ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Burmistrza Miasta Opatów (ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017 r. Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię (lub nazwę), adres, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
/ - / Andrzej Chaniecki