artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2016 roku

Zaproszenie

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiejw Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 czerwca 2016 roku ( tj. środa ) o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2015 rok oraz sprawozdanie finansowe,

  a) wystąpienie Skarbnika Gminy Opatów,

b) przedstawienie uchwały Nr 39/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

  c) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2015 rok,

  d) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2015 rok,

  e) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,

  - dyskusja

  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2015 rok,

  g) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów,

h) przedstawienieuchwały Nr 49/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

4. Propozycje wakacyjne dla dzieci i młodzieży przygotowane przez: instytucje oświatowo - kulturalne funkcjonujące w Mieście i Gminie Opatów, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie,

a) dyskusja

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok,

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 – 2029,

c) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów.

6. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski, sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
/ mgr Jacek Cheba /