artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2016 roku


Zaproszenie
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2016 roku (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok,

b) zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów.

  4. Interpelacje i zapytania.

  5. Wolne wnioski, sprawy różne.

  6.  Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
( mgr Jacek Cheba )