artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2016 roku

Zaproszenie


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2016 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Rynek pracy na terenie Gminy Opatów – analiza bezrobocia,
a) dyskusja 
 4. Realizacja zadań na rzecz wsi i rolnictwa przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Modliszewice – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opatowie,
a) dyskusja
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Opatów  na lata 2016 – 2035,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
  Świętokrzyskiego,
 d) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017
  na obszarze Gminy Opatów,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Opatów na 2017 rok”,
 g) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,
  h) przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Opatów na lata 2016 - 2023,
i) nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnym 642 położonej
  w Opatowie,
  j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej
  własność Gminy Opatów na rzecz dotychczasowego najemcy.
 6. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski, sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze. zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

( mgr Jacek Cheba )